ELEKTROCZYŚCIKI bawełniane patyczki 180 szt., do czyszczenia IQOS i elektroniki

12.11 

SKU: FC22216 Kategoria:

Opis

ELEKTROCZYŚCIKI eko­lo­gicz­ne patycz­ki baweł­nia­ne 180 szt. w opa­ko­wa­niu, patycz­ki do ide­al­ne­go czysz­cze­nia IQOS i elek­tro­ni­ki, z pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu­twar­de­go kar­to­nu & 100% BAWEŁNY!

 

CIENKI KSZTAŁT! do dosko­na­łe­go czysz­cze­nia IQOS
NASZA WSKAZÓWKA: dla sku­tecz­niej­sze­go czysz­cze­nia baweł­nia­ne patycz­ki namocz w pły­nie BACILEX lub ELECTRONICUM

Pocho­dzą­cy z recy­klin­gu twar­dy KARTON & 100% BAWEŁNA ”

DLACZEGO papie­ro­wy patyczek?

Ponie­waż jest eko­lo­gicz­ny. Solid­ny papie­ro­wy paty­czek wyko­na­ny jest z recy­klin­go­wa­ne­go twar­de­go kar­to­nu. Dla­te­go jest on przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska i do jego pro­duk­cji wyko­rzy­sta­no papier pocho­dzą­cy z recyklingu.Nie poznasz róż­ni­cy w wytrzy­ma­ło­ści papie­ru i pla­sti­ku. Według naszych testów paty­czek ten jest znacz­nie moc­niej­szy niż nie­któ­re cien­kie pla­sti­ko­we patycz­ki z supermarketu.

 
 

Baweł­nia­ne?

TAK. Koń­ców­ki patycz­ków wyko­na­ne są ze 100% deli­kat­nej baweł­ny! Łagod­ne dla skó­ry i przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska, ponie­waż baweł­na łatwo roz­ło­ży się w przyrodzie.
Baweł­nia­na część nie zawie­ra sztucz­ne­go polie­stro­we­go mikrow­łók­na, któ­re wyko­rzy­stu­je się  jako tani sub­sty­tut baweł­ny w nie­eko­lo­gicz­nych patycz­kach. Polie­ster nie ule­ga degra­da­cji w przy­ro­dzie, w prze­ci­wień­stwie do Dla­cze­go Komi­sja Euro­pej­ska wymy­śli­ła zakaz pla­sti­ko­wych patycz­ków z wełny?

 

Jak to posortować?

Patycz­ki pod­da­je­my recy­klin­go­wi razem z odpa­da­mi papie­ro­wy­mi. Wyrzu­caj je do papie­ru. Nawet jeśli nie pod­dasz patycz­ków recy­klin­go­wi, w natu­ral­ny spo­sób roz­ło­żą się. Pamię­tasz? To tyl­ko PAPIER + 100% BAWEŁNA.Plastikowe pudeł­ko wyrzuć do kon­te­ne­ra na pla­stik lub dopeł­nij opa­ko­wa­niem uzupełniającym.