XXL gruba ścierka z mikrofibry, Super car shinex

37.90 

SKU: DA7693 Kategoria:

Opis

XXL moc­na dwu­stron­na szmat­ka do  polerowania/ wycie­ra­nia. Max. wymia­ry: 62 x 30 cm.
 

Dwu­stron­na ścier­ka do pole­ro­wa­nia / wycierania

z deli­kat­nej mikro­fi­bry do pole­ro­wa­nia lakie­ru samo­cho­do­we­go, moż­na rów­nież uży­wać do czysz­cze­nia szkła, pla­sti­ku itp.;
dosko­na­le usu­wa brud, cząst­ki kurzu, zeschnię­te pla­my i skut­ki deszczu;
wie­lo­funk­cyj­ne zasto­so­wa­nie, wyczy­ści rów­nież Twój dom;
nie­zwy­kle chłon­na, szyb­ko i efek­tyw­nie pochła­nia nad­miar cieczy;
wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, moż­na prać w pralce;
nada­je się do czysz­cze­nia na sucho i mokro.