Szklana miska na nóżce/ pucharek, z tłoczoną powierzchnią

18.90 

SKU: FC20081 Kategoria:

Opis

Miska szkla­na na nóż­ce / pucha­rek z tło­czo­ną powierzch­nią, obję­tość 300 ml.
Ręcz­ne wyko­na­nie z wytrzy­ma­łe­go gru­bo­ścien­ne­go szkła, odpo­wied­nie do zmywarki.
 “Szkla­ny luk­sus, z któ­re­go możesz korzy­stać każ­de­go dnia …”
Wymia­ry: śred­ni­ca 11,5 cm, wyso­kość 10,5 cm.