Szklana miska, z tłoczoną powierzchnią

18.90 

SKU: FC20101 Kategoria:

Opis

Miska szkla­na z tło­czo­ną powierzch­nią, obję­tość 350 ml.
Ręcz­ne wyko­na­nie z wytrzy­ma­łe­go gru­bo­ścien­ne­go szkła, odpo­wied­nie do zmywarki.
 “Szkla­ny luk­sus, z któ­re­go możesz korzy­stać każ­de­go dnia …”
Wymia­ry: śred­ni­ca 13 cm, wyso­kość 6,5 cm.