XL Szklany puchar, z tłoczoną powierzchnią

18.90 

SKU: FC20082 Kategoria:

Opis

XL Szkla­ny puchar z tło­czo­ną powierzch­nią, obję­tość 340 ml.
Ręcz­ne wyko­na­nie z wytrzy­ma­łe­go gru­bo­ścien­ne­go szkła, odpo­wied­nie do zmywarki.
 “Szkla­ny luk­sus, z któ­re­go możesz korzy­stać każ­de­go dnia …”
Wymia­ry: śred­ni­ca 9 cm, wyso­kość 16 cm.