Duży szklany dzbanek z uchem, z tłoczoną powierzchnią

37.90 

SKU: FC20071 Kategoria:

Opis

Duży dzba­nek szkla­ny z uchem i tło­czo­ną powierzch­nią, obję­tość 1400 ml.
Ręcz­ne wyko­na­nie z wytrzy­ma­łe­go gru­bo­ścien­ne­go szkła, odpo­wied­nie do zmywarki.
 “Szkla­ny luk­sus, z któ­re­go możesz korzy­stać każ­de­go dnia …”
Wymia­ry: 18 x 12,5 x 19,5 cm.