Szpatułka z mankietem ochronnym

46.90 

SKU: EL7607 Kategoria:

Opis

Jest ukształ­to­wa­na tak, aby weszła mię­dzy noże a ścia­nę pojemnika.Do naczy­nia wkła­da się przez otwór w pokry­wie. Kra­wędź bez­pie­czeń­stwa łopat­ki zapewnia,że noże w naczy­niu jej nie zaha­czą, a jed­no­cze­śnie szpa­tuł­ka nie ześli­zga się po powierzch­ni roboczej.
Na łopat­ce znaj­du­je się wcię­cie, na któ­re moż­na zawie­sić nie­rdzew­ny uchwyt koszy­ka do gotowania. 
Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi VarMix.