Koszyk do gotowania

38.13 

SKU: EL7606 Kategoria:

Opis

Słu­ży nie tyl­ko do przy­go­to­wy­wa­nia przy­sta­wek (ziem­nia­ki, ryż),ale tak­że do łagod­ne­go goto­wa­nia drob­nych potraw (kulek ryb­nych lub mięsnych),które nie nada­ją się do obrób­ki ciepl­nej bez­po­śred­nio w naczy­niu do miksowania.
Możesz go rów­nież wyko­rzy­stać do fil­tro­wa­nia soków owo­co­wych i warzywnych.
Jest wypo­sa­żo­ny w czte­ry nóż­ki i uchwyt ze sta­li nierdzewnej.
Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi VarMix.