16w1 COMBIVAR® wielofunkcyjne centrum gotowania i szybkowar, indukcyjne

1,130.20 

SKU: EL25891 Kategoria:

Opis

COMBIVAR® INDUCTION NEO to wie­lo­funk­cyj­ne induk­cyj­ne cen­trum goto­wa­nia i szyb­ko­war z wewnętrz­nym naczy­niem do goto­wa­nia o obję­to­ści 5 litrów z powierzch­nią nie­przy­wie­ra­ją­cą BIOPAN®, dzię­ki któ­rej potra­wy się nie przy­kle­ją i nie przypalą.

INDUKCYJNE, CIŚNIENIOWEZDROWE GOTOWANIE!Do 80 % OSZCZĘDNOŚCI ENER­GIIw porów­na­niu z goto­wa­niem w garn­ku na pły­cie elektrycznej!

Z wła­snym wbu­do­wa­nym ogrze­wa­niem indukcyjnym.INDUKCYJNE OGRZEWANIE JEST SZYBSZEBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNE!

 

DOLNEBOCZNE ogrzewanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMBIVAR® NEO MÓWI!Asystent gło­so­wy na bie­żą­co infor­mu­je Cię (w pro­stym angiel­skim) o wszyst­kim co wła­śnie robi.
(Głos moż­na wyłączyć/ściszyć/pogłośnić.)

 
 

18 usta­wio­nych programów
Wystar­czy wło­żyć skład­ni­ki, wybrać jeden, a COMBIVAR® INDUCTION NEO zro­bi już wszyst­ko za Cie­bie. Pra­cu­je cicho, bez zapa­chu, a jedze­nie jest smacz­ne. W krót­kim cza­sie i bez wysił­ku ugo­tu­jesz wszel­kie­go rodza­ju dania głów­ne, przy­staw­ki i desery:

Zamiast kil­ku sprzę­tów teraz wystar­czy tyl­ko jeden COMBIVAR NEO.Oszczędzi Twój cen­ny czas, miej­sce w kuch­ni i pie­nią­dze za jed­no­funk­cyj­ne urządzenia!

               Duży, pod­świe­tla­ny, doty­ko­wy, przej­rzy­sty wyświe­tlacz jest łatwy w obsłudze:
                          

 

Auto­ma­tycz­ne otwie­ra­nie pokrywy:

1) naci­śnij guzik
2) wie­ko samo się otworzy

Nie bój się goto­wa­nia pod ciśnieniem!Posiada 9 ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA.
             

 

Kocio­łek induk­cyj­ny 5 l

to wewnętrz­ne naczy­nie gotu­ją­ce Com­bi­va­ru® NEO z nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką BIOPAN®, ska­lą pomia­ro­wą i masyw­ny­mi uchwy­ta­mi do bez­piecz­nej mani­pu­la­cji. Zale­tą kocioł­ka jest rów­nież moż­li­wość natych­mia­sto­we­go „ścią­gnię­cia z pły­ty” przez obró­ce­nie i unie­sie­nie nad powierzch­nią grzew­czą oraz pew­ne zamo­co­wa­nie, bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia z COMBIVARU® NEO
 induk­cyj­ny kocio­łek ma zaokrą­glo­ne dno i ścia­ny w kształ­cie patel­ni WOK. Induk­cyj­ne ogrze­wa­nie 3D zapew­nia sma­że­nie od dołu i po bokach! Rów­no­mier­nie i szcze­gól­nie szyb­ko. Sma­że­nie ulu­bio­nych potraw i róż­nych mie­sza­nek mię­snych będzie dla Cie­bie jesz­cze łatwiej­sze! Urzą­dze­nie induk­cyj­ne szyb­ciej osią­ga pożą­da­ną tem­pe­ra­tu­rę niż przy ogrze­wa­niu ciepl­nym. Pro­fe­sjo­nal­ną tech­no­lo­gię induk­cyj­ną możesz mieć teraz w domu.

 

                                                                    

Para­me­try techniczne

Waga
ok. 7 kg

Pobór mocy
1250 W (ogrze­wa­nie indukcyjne)

Zasi­la­nie

220–240V/50–60Hz

 Maks. wymia­ry: 31 x 38 x 30 cm.