4w1 toster, gofrownica, grill, panini GRILLFROSTER, SYSTEMAT

224.49 

SKU: EL9147 Kategoria:

Opis

4w1 GRILLFROSTER to toster, gofrow­ni­ca, grill pani­ni oraz otwar­ty grill sto­ło­wy w jed­nym. Regu­lu­je tem­pe­ra­tu­rę, aby per­fek­cyj­nie przy­rzą­dzać jedze­nie. Z usłu­gą pora­dzi sobie nawet początkujący.

 
 “Przy­go­tuj sobie ulu­bio­ne tosty, gofry, gril­lo­wa­ne mię­sa, ham­bur­ge­ry, ryby, warzy­wa. Spró­buj też wypie­ka­nie czer­stwe­go pieczywa!…”
 
 

Dla­cze­go war­to kupić GRILLFROSTER 4w1

zyskasz czte­ry urzą­dze­nia w jednym
wyko­rzy­stasz do obu­stron­ne­go gril­lo­wa­nia kon­tak­to­we­go oraz gril­lo­wa­nia na otwar­tym grillu
moż­li­wość otwar­cia do pozy­cji pozio­mej pod kątem 180° (cał­kiem otwar­ty posłu­ży jako grill sto­ło­wy dla wie­lu gości lub na imprezę)
w mgnie­niu oka zro­bisz swo­je ulu­bio­ne kanap­ki, gofry, gril­lo­wa­ne mię­sa, ham­bur­ge­ry, ryby, warzywa

 
 

Zale­ty Gril­l­fro­ste­ra 4v1:

3 pary płyt z nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką cera­micz­ną BIOPAN®
grill kon­tak­to­wy i otwar­ty grill stołowy
gotrownica
toster

 
“Przy­go­tuj szyb­kie i smacz­ne prze­ką­ski. Jest nie­oce­nio­ny, gdy masz ocho­tę na coś słodkiego…”
  • 2 lamp­ki kon­tro­l­ne, jed­na poka­zu­je pod­łą­cze­nie do zasi­la­nia a dru­ga sygna­li­zu­je, że urzą­dze­nie jest goto­we do zapiekania/grillowania.
 

Para­me­try techniczne

Napię­cie i częstotliwość:
230V, 5060 Hz, pobór mocy 750 W

Wymia­ry urządzenia:
szer. 22,5 x gł. 25 x wys. 9,5 cm,

Wymia­ry poszcze­gól­nych płyt:
ok. szer. 22 x wys. 13 cm

Waga ok.
1740 g

 Gwa­ran­cja 24 miesiące