COMBIVAR® EASY wielofunkcyjne centrum gotowania i szybkowar

469.79 

SKU: EL27141 Kategoria:

Opis

COMBIVAR® EASY to wie­lo­funk­cyj­ne cen­trum goto­wa­nia i szyb­ko­war z wewnętrz­nym naczy­niem do goto­wa­nia o obję­to­ści 6 litrów z powierzch­nią nie­przy­wie­ra­ją­cą BIOPAN®, dzię­ki któ­rej potra­wy nie przy­wie­ra­ją i nie przy­pa­la­ją się.

SZYBKIE, CIŚNIENIOWE I ZDROWE GOTOWANIE!Do 60% OSZCZĘDNOŚCI ENER­GIIw porów­na­niu z goto­wa­niem w garn­ku na kuchen­ce elektrycznej!

11 usta­wio­nych programów
Wystar­czy wło­żyć skład­ni­ki, wybrać jeden, a COMBIVAR® EASY zro­bi już wszyst­ko za Cie­bie. Pra­cu­je cicho, bez zapa­chu, a jedze­nie jest smacz­ne. W krót­kim cza­sie i bez wysił­ku ugo­tu­jesz wszel­kie­go rodza­ju dania głów­ne, przy­staw­ki i desery:

Zamiast kil­ku sprzę­tów teraz wystar­czy tyl­ko jeden!Zastąpi pły­tę grzew­czą, patel­nię, bryt­fan­nę, gar­nek, pie­kar­nik i szybkowar.

Naczy­nie do goto­wa­nia BIOPAN®

wewnętrz­ne naczy­nie gotu­ją­ce Com­bi­va­ru® EASY z nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką BIOPAN® i ska­lą pomiarową
 powierzch­nia nie­przy­wie­ra­ją­ca ma swo­je nie­za­prze­czal­ne zale­ty i wyma­ga rów­nież deli­kat­nej pie­lę­gna­cji. Do mcia wystar­czy jedy­nie woda z kro­plą deter­gen­tu. Nie myj w zmy­war­ce do naczyń. Pamię­taj, że ostre meta­lo­we przed­mio­ty mogą pory­so­wać i trwa­le uszko­dzić nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nię. Dla­te­go naj­bar­dziej odpo­wied­nie są drew­nia­ne lub pla­sti­ko­we przy­bo­ry kuchen­ne. Rów­nież kla­sycz­na drew­nia­na łyżka.
w zesta­wie sit­ko do goto­wa­nia na parze z wytrzy­ma­łe­go utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku. Prak­tycz­ne uchwy­ty umoż­li­wia­ją łatwą mani­pu­la­cję. Sys­te­mem otwo­rów para prze­ni­ka rów­no­mier­nie do jedzenia.

                                                       

 

Para­me­try techniczne

Waga
5,7 kg

Pobór mocy
1000 W

Zasi­la­nie
220–240V / 50–60Hz

 
Maks. wymia­ry: 31,5 x 30 x 32 cm.