4in1 wielofunkcyjny, mocny blender ręczny 1000W POWER BLENDER, SYSTEMAT

228.53 

SKU: EL23181 Kategoria:

Opis

4in1 POWER BLENDER 1000W wie­lo­funk­cyj­ny, nie­rdzew­ny, ręcz­ny, zanu­rza­ny­BLEN­DER + TURBOSIEKACZ + UBIJACZKA + WYRABIACZ
“Moc 1000 W!…Płynna regu­la­cja obro­tów z oświe­tle­niem LED 1–5 prędkości!”
 

Zyskasz 4 urzą­dze­nia w jednym:

nie­rdzew­ny BLENDER ręczny
TURBOSIEKACZ naczy­nie z dwo­ma noża­mi o 500 ml ide­al­ne do orze­chów, cebu­li, twar­dych serów, pesto, ziół.…
UBIJACZKA z dwie­ma trzepaczkami
WYRABIACZ  z dwo­ma haka­mi­Do­dat­ko­wo w kom­ple­cie naczy­nie do MIKSOWANIA/ UBIJANIA o pojem­no­ści cał­ko­wi­tej 1000 ml i użyt­ko­wej 600 ml, z pla­sti­ko­wą pokryw­ką (do prze­cho­wy­wa­nia w lodówce). 

Zain­spi­ro­wa­no sze­fa­mi kuch­ni. BARDZO CICHA PRACA!.…..”
 

wie­lo­funk­cyj­ny TURBONÓŻ 3D:

spe­cjal­nie „zakrzy­wio­ny” kształt noża aktyw­nie wcią­ga żyw­ność bez­po­śred­nio pod mikser

dostar­cza­my w zesta­wie ze spe­cjal­ną, pla­sti­ko­wą osło­ną ochron­ną do mie­sza­nia w garn­kach z powło­ką nieprzywierającą

nóż 3D z łatwo­ścią pora­dzi sobie z warzy­wa­mi i goto­wa­nym mię­sem w zupach, wyko­rzy­stasz go przy przy­go­to­wy­wa­niu sosów i dań nie­mow­lę­cych. Potra­fi posie­kać mro­żo­ne owo­ce do domo­wych lodów czy sor­be­tu albo przy­go­to­wać kru­szo­ny lód do orzeź­wia­ją­cych napojów

moż­na go uży­wać bez­po­śred­nio w garn­ku, zaosz­czę­dzisz tak spo­ro czasu!

Wymia­ry cał­ko­wi­te: blen­der śred­ni­ca 5,5 cm x wys. 41 cm, naczy­nie do sie­ka­nia o śred­ni­cy 12 cm x wys. 15 cm, naczy­nie do mik­so­wa­nia śred­ni­ca 10 cm x wys. 18,5 cm, koń­ców­ka z trze­pacz­ka­mi śred­ni­ca 6 cm x wys. 21 cm. 
 
“Funk­cja TURBO dla natych­mia­sto­wej mak­sy­mal­nej mocy!”