2w1 masywna 8l brytfanna z indukcyjną patelnią do smażenia, BIOPAN

375.49 

SKU: DA7960 Kategoria:

Opis

Masyw­na kon­struk­cja z odle­wu alu­mi­nio­we­go = jest prak­tycz­nie niedeformowalny.Głęboka bryt­fan­na i pokryw­ka do sma­że­nia pokry­te są wewnętrz­ną nie­przy­wie­ra­ją­cą­pow­ło­ką cera­micz­ną BIOPAN® .
Pokryw­ka z prąż­ko­wa­nym dnem gril­lo­wym może być uży­wa­na jako patel­nia gril­lo­wa na wszyst­kich powierzch­niach grzew­czych, poza pły­tą indukcyjną.Maks. wymia­ry: 42 cm x 25,5 x 16,5 cm (mie­rzo­ne z pokry­wą), głę­bo­kość bryt­fan­ny: 11,5 cm, obję­tość 8 l,głębokość pokryw­ki: 5 cm i obję­tość 3,3 l.
Nie­przy­wie­ra­ją­ca cera­micz­na powierzch­nia wewnętrz­na BIOPAN® zapew­nia, że ​​żyw­ność nie przy­wie­ra, nie przy­pa­la się oraz nie zawie­ra żad­nych tok­sycz­nych sub­stan­cji. Łatwa kon­ser­wa­cja, dłu­ga żywotność.
Gru­bo­ścien­na kon­struk­cja gwa­ran­tu­je, że for­my i bryt­fan­ny nie popę­ka­ją ani się nie odkształ­cą, jak w przy­pad­ku kla­sycz­nych cien­kich meta­li = dłu­ga żywot­ność fore­mek i blach.
Czy wiesz, że …? DEDRA jako jedy­na fir­ma na świe­cie uży­wa jasno­zie­lo­nej nie­przy­wie­ra­ją­cej powierzch­ni cera­micz­nej BIOPAN®. Naj­więk­szy świa­to­wy pro­du­cent powierzch­ni cera­micz­nych nazwał ten odcień: DEDRA GREEN (DEDRA ZIELONY).
Bryt­fan­ny moż­na uży­wać na wszyst­kich powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta szkło-cera­micz­na, induk­cyj­na, halo­ge­no­wa, pie­cze­nie w pie­kar­ni­ku, na gril­lach zewnętrznych.
Zmia­na kolo­ru powierzch­ni jest natu­ral­na: Pod wpły­wem tłusz­czu i wyż­szych tem­pe­ra­tur docho­dzi do barw­nych zmian wszyst­kich powłok nie­przy­wie­ra­ją­cych. Jasno­zie­lo­na powierzch­nia zmie­ni kolor na ciem­niej­szy odcień.