360° obrotowa zamykana półka narożna CARROUSEL z transparentną górną częścią

186.79 

SKU: DA31271 Kategoria:

Opis

360° obro­to­wa zamy­ka­na pół­ka naroż­na CARROUSEL z trans­pa­rent­ną gór­ną czę­ścią (moż­na solid­nie zamo­co­wać- w kom­ple­cie 3 śru­by i wkrę­tak). Opa­ko­wa­nie zawie­ra rów­nież 2 prze­zro­czy­ste pod­kład­ki samo­przy­lep­ne do łatwe­go przy­mo­co­wa­nia. Wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go plastiku.Wymiary: szer. 30,5 x gł. 22 (otwar­ta 31,5 cm) x wys. 60 cm.

Wewnę­trza część, moż­na ją obra­cać o 360°.

 
 
 
 

wyko­rzy­stasz w łazien­ce na przy­bo­ry kosme­tycz­ne i toaletowe
super zasto­so­wa­nie znaj­dzie też w kuch­ni na przyprawy

Pół­kę moż­na posta­wić albo zawie­sić (przy­kle­ja­jąc 2 trans­pa­rent­ne pla­sti­ko­we kwa­dra­ty do ściany).

 

moż­na zasto­so­wać tak­że w WC czy łazien­ce na akce­so­ria toaletowe.

W gór­nej czę­ści prak­tycz­na trans­pa­rent­na szaf­ka z pokryw­ką do uło­że­nia drobiazgów.