300 ml dwuścienny nierdzewny kubek termiczny

37.90 

SKU: DA30801 Kategoria:

Opis

300 ml DWUŚCIENNY NIERDZEWNY TERMO KUBEK, śred­ni­ca 8 cm, wyso­kość 9,5 cm.
Dzię­ki dwu­war­stwo­wej kon­struk­cji napój dłu­żej zacho­wa swo­ją tem­pe­ra­tu­rę i nie spa­rzysz sobie rąk, jeśli chwy­cisz go w obwo­dzie, a nie za ucho :-)HOT & COLD = odpo­wied­ni na gorą­ce i zim­ne napo­je. Kla­sycz­na kawa lub her­ba­ta roz­grze­ją w okre­sie zimo­wym, podob­nie jak ich lodo­we warian­ty orzeź­wią w let­nie upały.

Wyko­rzy­stasz w podróż i na urlo­py = nigdy Ci się nie rozbije!

 

nie­rdzew­ny kubek moż­na uży­wać na gorą­ce i chłod­ne napoje
nigdy Ci się nie roz­bi­je i możesz go sto­so­wać gdzie­kol­wiek, na przy­ję­ciach ogro­do­wych, w domu, w podró­ży i na urlopie
stal nie­rdzew­ne nie pochła­nia zapa­chów z jedzenia/picia i prze­trwa wieki