3w1 NIERDZEWNY JEDZENIOTRANSPORTER, bento box do przenoszenia żywności

65.79 

SKU: DA30832 Kategoria:

Opis

3w1 NIERDZEWNE PUDEŁKO, prak­tycz­ny pojem­nik ze ze szczot­ko­wa­nej sta­li nie­rdzew­nej do prze­no­sze­nia potraw, z trans­pa­rent­ną pokryw­ką pla­sti­ko­wą z sili­ko­no­wą uszczel­ką i 4 klip­sa­mi dla solid­ne­go zamo­co­wa­nia. Odpo­wied­ni do zamra­żar­ki, lodów­ki oraz zmy­war­ki. Wymia­ry: 23,5 x 16,5 x 7 cm.

Dzię­ki sili­ko­no­we­mu uszczel­nie­niu i zamy­ka­nym klip­som zawar­tość będzie bez­piecz­na = NIE OTWORZY SIĘ oraz NIE WYSYPIE!

3w1 pojem­ność 300 ml + 200 ml + 200 ml:

wewnętrz­na część nie­rdzew­na jest prak­tycz­nie podzie­lo­na na trzy mniej­sze czę­ści dla oddzie­le­nia np. przy­staw­ki, sałat­ki, dania głównego…
wewnętrz­ną część ze sta­li nie­rdzew­nej moż­na wyjąć dla łatwej konserwacji
wyko­rzy­stasz na prze­ką­ski i obia­dy do szko­ły oraz do pra­cy, na urlo­py i wycieczki
wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze szczot­ko­wa­nej nie­rdzew­nej sta­li oraz solid­ne­go plastiku

 

w gór­nej czę­ści wiecz­ka prze­strzeń do scho­wa­nia sztuć­ców (nie są w kom­ple­cie) czy serwetki

Jak mogę pod­grzać wysty­głe jedzie­nie w BENTO BOXIE?
1)     Wyj­mij nie­rdzew­ny talerz z jedze­niem (zdej­mij pla­sti­ko­we wiecz­ka) i pod­grzej w kla­sycz­nym pie­cu kon­wek­cyj­nym w tem­pe­ra­tu­rze 80 do 120 stop­ni Cel­sju­sza. Jest to opty­mal­na tem­pe­ra­tu­ra, w któ­rej nie docho­dzi do utra­ty ani zmia­ny sma­ku goto­wych dań. Stal nie­rdzew­na bar­dzo dobrze prze­wo­dzi cie­pło. Będzie to trwać tyl­ko chwilę.
2)     Do pla­sti­ko­we­go dol­ne­go pojem­ni­ka wlej tro­chę cie­płej wody z czaj­ni­ka. Wystar­czy tyl­ko tro­chę, żeby woda nie prze­cie­kła! Następ­nie włóż talerz ze sta­li nie­rdzew­nej z jedze­niem i pocze­kaj chwi­lę aż pokarm się zagrze­je. W tym  przy­pad­ku zacho­waj ostroż­ność pod­czas prze­no­sze­nia i weź pod uwa­gę cie­płą wodę w BENTO BOXU. Ponow­nie obo­wią­zu­je, że stal nie­rdzew­na bar­dzo szyb­ko roz­pro­wa­dza ciepło.