BAMBUSOWY ORGANIZER/ SEGREGATOR z 3 przegródkami GoEco®

91.86 

SKU: DA28191 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWY ORGANIZER/ SEGREGATOR z 3 prze­gród­ka­mi. Wymia­ry: szer. 24 x gł. 23 x wys. 25 cm.

 

Wyko­rzy­stasz w kuch­ni do prze­cho­wy­wa­nia przy­bo­rów kuchen­nych lub jako prak­tycz­ny sto­jak na doku­men­ty, koper­ty, dzien­ni­ki, cza­so­pi­sma, piloty…

 

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, co gwa­ran­tu­je zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty bam­bu­so­we mają prze­wa­gę nad two­rzy­wa­mi sztucz­ny­mi i drew­nem, nie wydzie­la­ją i nie pochła­nia­ją zapa­chów, nie bru­dzą, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz trwal­sze niż tra­dy­cyj­ne drewno.