BAMBUSOWY PODGARNKOWNIK, podkładka pod gorące naczynia GoEco®

24.29 

SKU: DA26661 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWY PODGARNKOWNIK, pod­kład­ka pod gorą­ce naczy­cia, zapo­bie­ga uszko­dze­niu powierzchni.Wymiary 16,5 x 16,5 cm, gru­bość 0,8 cm.

 

Chcesz, aby wyglą­da­ło to pięk­nie na Two­im zasta­wio­nym sto­le w domu? Nawet wte­dy, kie­dy posta­wisz na sto­le gar­nek pełen pysz­no­ści lub dzba­nek z gorą­cą herbatą?
Jeśli umie­ścisz je na bam­bu­so­wej pod­kład­ce, nie tyl­ko ochro­nisz stół przed uszko­dze­niem, ale jed­no­cze­śnie dodasz mu szyku!

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.