61 cm samonawadniająca doniczka CUBE

186.79 

SKU: DA27733 Kategoria:

Opis

SAMOPODLEWAJĄCA DONICZKA CUBE sto­ją­ca, z wyj­mo­wa­nym samo­na­wad­nia­ją­cym dnem,od spodu 4 kół­ka dla pro­stej mani­pu­la­cji a zawór spu­sto­wy, z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucznego.
Wymia­ry 41 x 41 cm, wyoskość 61 cm.

DLA PIĘKNYCH ROŚLIN BEZ OBAW!”

 

odpo­wied­nia do wszyst­kich rodza­jów roślin
w zesta­wie jest wewnętrz­ny wyj­mo­wa­ny ruszt
korek spu­sto­wy w spodniej czę­ści donicz­ki• do wewnętrz­ne­go użyt­ku szczel­nie zamkniesz• do zewnętrz­ne­go użyt­ku wyj­miesz korek, aby nad­miar wody mógł auto­ma­tycz­nie wyciekać

 

 

czę­ścią donicz­ki jest samo­na­wad­nia­ją­ce DNO

 

 

 

od spodniej czę­ści docznicz­ki prak­tycz­ne 4 kół­ka dla łatwej manipulacji
moż­na tak pro­sto przmiesz­czać donicz­kę z miej­sca na miejsce