Praktyczny organizer

18.90 

SKU: DA28892 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ny orga­ni­zer z moc­ne­go, wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucznego.Wymiary 11,5 x 29,5 cm, wys. 18,5 cm.

 

moż­na zasto­so­wać na kosme­ty­ki, čśrod­ki czy­sto­ści, arty­ku­ły do szy­cia, włóczki…

NIEZBĘDNY POMOCNIK w domu i warsztacie!

 

wyko­rzy­stasz go tak­że na narzę­dzia i inne potrze­by w domu.

Moż­na prak­tycz­nie szta­plo­wać, oszczę­dzi miej­sce i zapew­ni porządek.