CHŁODOMISKA, plastikowa miska chłodząca

27.90 

SKU: DA24001 Kategoria:

Opis

CHŁODOMISKA wyko­na­na z two­rzy­wa sztucz­ne­go, w sam raz dla two­je­go zwie­rza­ka. Posia­da spe­cjal­ną war­stwę któ­ra utrzy­mu­je tem­pe­ra­tu­rę przez dłu­gi czas. Posia­da pod­kład­ki anty­po­śli­zgo­we. Pojem­ność ok. 500 ml. Wymia­ry miski: śred­ni­ca 24 cm, 6 cm, śred­ni­ca wewnętrz­na miski 17 cm x 5,5 cm. 
Łatwa w użyciu:

Umieść miskę w zamra­żar­ce na oko­ło 2 godziny.
Wyj­mij z zamrażarki
Wlej wodę
Utrzy­mu­je tem­pe­ra­tu­rę przez dłu­gie godziny.