Zwijany ociekacz nad zlew

46.26 

SKU: DA19623 Kategoria:

Opis

Zwi­ja­ny ocie­kacz nad zlew, połą­cze­nie sta­li nie­rdzew­nej i sili­ko­nu po bokach dla lep­szej stabilności.

 

 

Rolo­wa­ny ocie­kacz skła­da się z nie­rdzew­nych prę­tów, wypo­sa­żo­nych w sili­ko­no­we paski po bokach, któ­re zapew­nia­ją mu stabilność.
Łatwo go roz­ło­żysz nad zle­wem i umie­ścisz na nim spo­ro rzeczy.
Wyko­rzy­stasz do odło­że­nia umy­tych warzyw, owo­ców, ale tak­że nsczyń bez­po­śred­nio nad zlewem.
Po uży­ciu ocie­kacz zro­lu­jesz, dasz do szu­fla­dy i masz sta­le posprzątane!

Wymia­ry: 50 x 28 cm.