EKO proszek do prania kombinezonów i odzieży roboczej ECOSPECIAL MECHANIC

24.29 

SKU: TM0720 Kategoria:

Opis

Pro­szek do pra­nia kom­bi­ne­zo­nów i odzie­ży robo­czej, ECOSPECIAL MECHANIC, 1000 g.

 

Pra­nie kom­bi­ne­zo­nów i innej odzie­ży robo­czej jest cza­sem nie lada wyzwa­niem. Tam, gdzie tra­dy­cyj­ny śro­dek nie daje rady, wkra­cza pro­szek ECOSPECIAL MECHANIC.

Wyso­ka siła odtłusz­cza­nia usu­nie wszyst­kie spe­cy­ficz­ne pla­my wraz z ole­ja­mi i smarami.

 

Wyjąt­ko­wa moc odtłusz­cza­nia jest pod­sta­wą tego środ­ka pio­rą­ce­go. Użyj go do kom­bi­ne­zo­nów i far­tu­chów kuchar­skich, któ­re są tłuste.
Przy wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze pra­nia ponad 50 °C, zwięk­sza się też sam efekt tego preparatu.

 

Pod­sta­wą nowe­go skła­du jest zasto­so­wa­nie łatwo bio­de­gra­do­wal­nych sub­stan­cji czyn­nych oraz sil­ne­go dzia­ła­nia odtłuszczającego.
 

 

Super pomysł

Przy bie­żą­cym pra­niu nie potrze­bu­je­my tak sil­nej zdol­no­ści odtłusz­cza­nia. Jed­nak otłusz­czo­ne ubra­nia robo­cze są bar­dzo specyficzne.Wyjątkowe zabru­dze­nie wyma­ga rów­nież spe­cjal­ne­go postę­po­wa­nia. Dla­te­go nasi spe­cja­li­ści opra­co­wa­li ten śro­dek, któ­ry speł­ni suro­we kry­te­ria pie­lę­gna­cji moc­no zanie­czysz­czo­nej odzieży.
 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 60 do 95 st. Celsjusza.

Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry do pra­nia tłu­stych i sil­nie zabru­dzo­nych tka­nin to ponad 50 st. C.

Wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra mno­ży efekt pio­rą­cy. Prze­strze­gaj jed­nak instruk­cji pro­du­cen­tów odzie­ży na met­ce prania.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek pio­rą­cy jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy poło­wicz­na ilość w  prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­nych pre­pa­ra­tów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści produktu.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Potrze­bu­jesz miarkę?

Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239 .
Wie­lo­krot­nym sto­so­wa­niem mia­rek i pom­pek do naszych pro­duk­tów, aktyw­nie przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucznych.