MECHANIC hand wash pasta do mycia mocno zabrudzonych rąk

12.11 

SKU: TM05021 Kategoria:

Opis

MECHANIC hand wash – pasta do mycia moc­no zabru­dzo­nych dło­ni. Natu­ral­na sub­stan­cja ście­ra­ją­ca odtłusz­cza i usu­wa gru­be zabrudzenia.

Gęsta kon­sy­sten­cja z natu­ral­ną sub­stan­cją ście­ra­ją­cą usu­wa bar­dzo sil­ne zabru­dze­nia. Skład­nik ten dzia­ła mecha­nicz­nie. Im moc­niej pocie­rasz ręce i trzesz, tym jest bar­dziej skuteczny.

 
 

Skon­cen­tro­wa­na for­mu­ła w prak­tycz­nej tubie zapew­nia dozo­wa­nie żelu bez­po­śred­nio na dłoń. Nigdy wię­cej lep­kich pojem­ni­ków z pastą czyszczącą!
Śro­dek ma wyso­ką zdol­ność odtłusz­cza­nia. Tego wła­śnie od nie­go ocze­ku­je­my i jest to pożą­da­ne. W przy­pad­ku suchych rąk zale­ca się po umy­ciu posma­ro­wa­nie ich odpo­wied­nim kre­mem kosmetycznym.

 

 

Super pomysł

MECHANIC to wol­na od fos­fo­ra­nów alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych past do czysz­cze­nia rąk. Jej pod­ta­wę sta­no­wią sku­tecz­ne skład­ni­ki myją­ce i natu­ral­ne sub­stan­cje ścierne.
Jeśli pra­cu­jesz w oto­cze­niu, w któ­rym olej i smar lepią się do Two­ich rąk, PASTA MECHANIC jest naj­lep­szym wybo­rem dla Cie­bie. Nada­je się do mycia dło­ni rów­nież dla pra­cow­ni­ków prze­my­słu spożywczego.

 
 

Eko­lo­gia 
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków..

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla

Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.

Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.

Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.

Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.