EKO płynny odplamiacz FLECKITO ECO GEL

29.99 

SKU: TF9036 Kategoria:

Opis

                     
EKO PŁYNNY ODPLAMIACZ DELIKATNY DLA PRANIA KOLOROWEGO FLECKITO ECO GEL, 750 ml. 

Dodaj do środ­ka pio­rą­ce­go lub apli­kuj bez­po­śred­nio na plamy.

 

usu­wa pla­my z pra­nia bia­łe­go i kolorowego
posia­da skład­nik, dzię­ki któ­re­mu docho­dzi do sta­bi­li­za­cji kolo­ro­wej odzieży
skład­nik bio­ak­tyw­ny roz­kła­da zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia biologicznego(żywność, krew, tra­wa, brud…)
w przy­pad­ku sil­ne­go zabru­dze­nia nalej bez­po­śred­nio na pla­mę i dodaj jesz­cze ok. 50 ml do środ­ka piorącego

 

Zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­tyw­nych enzy­mów BIO-SYNERGETIX, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego
Zabru­dze­nia ze skro­bi i cukrów
Zanie­czysz­cze­nia z tłusz­czów i olejów
Zabru­dze­nia pocho­dze­nia białkowego
Mie­szan­ki pektynowe
Zanie­czysz­cze­nia żywiczne
Pozo­sta­łe 2 ENZYMY z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

 
 

Zawie­ra deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, posia­da sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł.
Zasto­so­wa­ne sur­fak­tan­ty są deli­kat­ne, nie podraż­nia­ją skó­ry i w obec­nych cza­sach są w abso­lut­nej czo­łów­ce surow­ców w dzie­dzi­nie pro­duk­tów przy­ja­znych środowisku.
Są wyso­ce sku­tecz­ne w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska naturalnego.

 

 

Super pomysł

Miej swo­je­go pomoc­ni­ka od plam zawsze w goto­wo­ści przy pral­ce dla łatwe­go usu­wa­nia zabru­dzeń pod­czas pra­nia. Doce­nisz go w przy­pad­ku plam róż­ne­go pocho­dze­nia na kolo­ro­wych tkaninach.
Wystar­czy dodać 50 ml do środ­ka pio­rą­ce­go i możesz prać!

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.

100 % masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek pio­rą­cy jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej  obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz.
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.
 
 

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.