Zestaw 2+1 GRATIS skoncentrowany krem krem o działaniu ściernym do powierzchni gładkich ECO ULTRA SUPERCREAM

44.70 

SKU: GF03411S Kategoria:

Opis

ZESTAW 2+1 GRATIS uni­wer­sal­ny krem czysz­czą­cy ECO ULTRA SUPERCREAM, 3 x 200 g rów­nież na gru­be zanie­czysz­cze­nia (kuch­nie, łazien­ki i inne gład­kie powierzchnie).

Dzię­ki swo­jej bar­dzo deli­kat­nej struk­tu­rze i zawar­to­ści mikro­czą­ste­czek nale­ży do tych naj­de­li­kat­niej­szych kre­mów. Jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy ilość w roz­mia­rze małej mone­ty. Nawet w tak małej ilo­ści, przy kon­tak­cie z mokrą gąb­ką, stwo­rzy odpo­wied­nią obję­tość aktyw­nej pia­ny z zawar­to­ścią mikro­czą­ste­czek na grub­sze zanieczyszczenia.

 
 

Zwil­ża­my gab­kę do naczyń i na mokrą doda­je­my krem o wiel­ko­ści monety.I teraz może­my zacząć czy­ścić. Deli­kat­nym okręż­nym ruchem usu­nie­my grub­szy brud lub przy­pa­lo­ne reszt­ki jedzenia.
Wyko­rzy­stasz go w kuch­ni, ale tak­że w łazien­ce czy w toa­le­cie. Duża tuba z olbrzy­mią siłą. To jest SUPERCREAM. Powi­nien być czę­ścią wypo­sa­że­nia higie­nicz­ne­go w każ­dym domu.

 

 

Super pomysł

Jeśli już masz SUPERCREAM w domu, znaj­dziesz dla nie­go sze­ro­ką ska­lę zasto­so­wa­nia. Przy­pa­lo­ne garn­ki nie­rdzew­ne, bryt­fan­ny, szkla­ne i por­ce­la­no­we naczy­nia i miski do zapie­ka­nia. Zaschnię­te naczy­nia z por­ce­la­ny i szkła. Powierzch­nie nie­rdzew­ne i ema­lio­wa­ne na kuchen­ce gazo­wej lub elek­trycz­nej. Krót­ko mówiąc, do wszyst­kich powierzch­ni, gdzie koniecz­ne jest tro­chę wię­cej pra­cy i usu­nię­cie bar­dzo odpor­nych zabru­dzeń. Zasto­so­wa­ne znaj­dzie też w łazien­ce, gdzie rów­nież potrze­bu­je­my usu­nąć odpor­niej­szy brud.

 
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają