WHIRLPOOL TABS tabletki do czyszczenia wanien z hydromasażem i jacuzzi 1+1 GRATIS

46.90 

SKU: SP0106 Kategoria:

Opis

PROMOCJA 1 + 1 GRATIS!!! WHIRLPOOL TABS czysz­czą­ce tablet­ki do wanien z hydro­ma­sa­żem oraz jacuz­zi 2 x 12 table­tek w jed­nym opakowaniu. 

Zapew­nią wyjąt­ko­wą czy­stość powierzch­ni i wewnętrz­nych czę­ści wanny!

 

tablet­ki są odpo­wied­nie do wanien z hydro­ma­sa­żem oraz jacuz­zi bez auto­ma­tycz­nej jed­nost­ki czyszczącej
sku­tecz­nie usu­wa­ją związ­ki kamienia
włącz sys­tem masa­żu z cie­płą wodą i wrzuć tablet­kę bez­po­śred­nio do wanny

WYŻSZA ZAWARTOŚĆ AKTYWNEGO TLENU!

 

Zie­lo­ny produkt
Ten śro­dek jest:

Bez chlo­ru.
Brak nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.