EKO spray do czyszczenia łazienki z efektem hydrofobowy XONOX ECO SPA, nowość limonka

24.29 

SKU: NW0930 Kategoria:

Opis

EKO płyn do łazie­nek z efek­tem hydro­fo­bo­wym XONOX ECO SPA, 500 ml.

SPECJALISTA DO KAMIENIA WODNEGOSZARYCH POWŁOK Z KAMIENIA!

 

o zapa­chu orzeź­wia­ją­cej limonki

GŁÓWNE ZALETY:1) zawie­ra deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czynne2) posia­da mie­szan­kę aktyw­nych skład­ni­ków do usu­wa­nia rdzy, kamie­nia i pozo­sta­ło­ści mydła                3) o przy­jem­nym zapa­chu odświe­ża­ją­cej limonki

wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny śro­dek z wyjąt­ko­wo sku­tecz­ną mocą czyszczącą
per­fek­cyj­nie wyczy­ści kafel­ki, posadz­ki i szkla­ne kabi­ny prysz­ni­co­we, roz­pu­ści wod­ny kamień!
Odpy­cha wodę! Doda­ny skład­nik tego środ­ka czysz­czą­ce­go two­rzy na powierzch­ni film, któ­ry odpy­cha kro­ple ście­ka­ją­cej wody
Korzy­ści są dwie: a) Przez odpy­cha­nie wody wydłu­ża się czas do kolej­ne­go mycia łazienki.b) Odpy­cha­nie wody zmniej­sza ilość zaschnię­tych kro­pel wody i kamie­nia wod­ne­go na czysz­czo­nej powierzch­ni. Kolej­ne mycie będzie znacz­nie łatwiejsze!

IDEALNY DO UMYWALEK, WANNY, KABIN PRYSZNICOWYCH, PŁYTEK I SZKŁA…

Mniej zaschnię­tych kro­pli = mniej cza­su na umy­cie łazien­ki. To logicz­ne Po pew­nym cza­sie, ze wzglę­du na mie­sza­ni­nę wody, szam­po­nów i mydeł, ta powierzch­nia ochron­na znik­nie- zmy­je się z powierzch­ni. Ta powło­ka ochron­na musi zostać przy­wró­co­na poprzez ponow­ne umy­cie łazien­ki środ­kiem do czysz­cze­nia łazienki.
Pro­sta apli­ka­cja i zasto­so­wa­nie dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu spry­ski­wa­czo­wi. Sami opra­co­wa­li­śmy ten dozow­nik i mają go tyl­ko środ­ki czysz­czą­ce DEDRA. Wystar­czy spry­skać, pozwo­lić mu dzia­łać przez chwi­lę i spłu­kać wodą!

BEZ CHLORU!NIE ZAWIERA: związ­ków chloru

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów/

 

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.Dzięki mniej­sze­mu, lek­kie­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­ta­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i zużyjesz.
Gene­ro­wa­na jest mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.