3 kg sól do zmywarki AQUATIX®

19.75 

SKU: GC0335 Kategoria:

Opis

3 kg sól do zmy­war­ki AQUATIX® GRANULATED SALT.

 

sól jest nie­zbęd­nym ele­men­tem przy myciu naczyń w zmy­war­ce, poma­ga popra­wić twar­dość wody, aby Two­ja zmy­war­ka dzia­ła­ła per­fek­cyj­nie­Kla­sycz­ne mycie naczyń w zmy­war­ce = sól do zmy­war­ki + nabłysz­czacz do zmy­war­ki + tablet­ki (tablet­ka) albo pro­szek do zmywarki.

 

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten śro­dek jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.