Skarpety CoolMax, sportowe funkcyjne

24.29 

SKU: FC89932 Kategoria:

Opis

Cool­Max® skar­pet­ki funk­cyj­ne. Spor­to­we skar­pet­ki funk­cyj­ne z Cool­Max®. Ela­stycz­ne i wzmoc­nio­ne w bar­dziej obcią­ża­nych obsza­rach . wyko­na­ne z 40% Cool­max®, 40% baweł­ny, 17% NY, 3% ela­styn. Cool­Max® czte­ro­ka­na­ło­we włók­na funk­cjo­nal­ne, odpor­ne na wodę, nie absor­bu­ją wil­go­ci ze skó­ry. Efekt ter­mo­re­gu­la­cji utrzy­mu­je sta­łą tem­pe­ra­tu­rę skó­ry i odpro­wa­dza wil­goć. Mate­riał został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o spor­tow­cach, sto­pa wytrzy­mu­je duże obcią­że­nia, nie poci się.