Nieprzemakalne elastyczne nakładki silikonowe NIEPOGODKI

37.90 

SKU: DA27822 Kategoria:

Opis

Ochron­ne sili­ko­no­we pokrow­ce na buty z anty­po­śli­zgo­wym wykoń­cze­niem, rozm. M (dla rozm. ok. 35–40).Wykonano z extra ela­stycz­ne­go nie­prze­ma­kal­ne­go mate­ria­łu sili­ko­no­we­go, zmywalne.

100% NIEPRZEMAKALNE! ZMYWALNEPONOWNEGO UŻYTKU!ANTYPOŚLIZGOWE!

 

Wyko­rzy­stasz je w desz­czu, bło­cie, mokrej tra­wie, śnie­gu, bło­cie pośniegowym.
możesz zasto­so­wać je tak­że u leka­rza zamiast tek­styl­nych czy jed­no­ra­zo­wych ochraniaczy!

Sko­rzy­sta­ją z nich kobie­ty, męż­czyź­ni i dzieci.

Wymia­ry w kształ­cie pod­sta­wo­wym (dzię­ki extra ela­stycz­ne­mu mate­ria­ło­wi łatwo dopa­su­ją się do każ­de­go obuwia).

W przy­pad­ku skraj­nych wiel­ko­ści wybierz roz­miar w zależ­no­ści od typu obu­wia i jego pode­szwy. Dla kla­sycz­ne­go rodza­ju butów (pół­bu­ty, tramp­ki, moka­sy­ny) roz­mia­ry NEPOGODEK odpo­wia­da­ją (dosta­tecz­nie dosto­su­ją się do obu­wia), dla masyw­ne­go obu­wia i pode­szwy (wor­ke­ry, trek­kin­go­we) wybierz raczej więk­szy rozmiar.