Compression, podkolanówki kompresyjne, rozmiar: 42–46

56.90 

SKU: FC89952 Kategoria:

Opis

COMPRESSION funk­cjo­nal­ne skar­pe­ty kom­pre­syj­nez włók­na­mi Cool­Dry®, sze­ro­kim ścią­ga­czem u góry, któ­ry zapew­nia wyso­ki kom­fort­no­sze­nia i lep­sze utrzy­ma­nie poni­żej kolana.Materiał: 20% cool­dry®, 55% oddy­cha­ją­cy nylon,10% Span­dex®, 15% super ela­stycz­na lycra elastan.
COMPRESSION- Kom­pre­sja dol­na zapew­nia­do­sko­na­łe ukrwie­nie i dotle­nie­nie­mię­śni – w oko­li­cach kost­ki, powy­żej pię­ty­kom­pre­sja jest naj­wyż­sza, dalej się­zm­niej­sza, co uspraw­nia krą­że­nie krwi.
KORZYŚCI ze sto­so­wa­nia skar­pet kom­pre­syj­nych:• codzien­ne użyt­ko­wa­nie : usu­wa­nie uczu­cia zmę­czo­nych i cięż­kich nóg• podró­że samo­lo­tem, samo­cho­dem, pocią­giem lub pod­czas dłu­gie­go cza­su sie­dze­nianp. w pra­cy: polep­sze­nie krą­że­nia i zmniej­sze­nie obrzę­ku nóg•  upra­wia­nie spor­tu: bie­ga­nie, jaz­da na rowe­rze, pie­sze wyciecz­ki, Nor­dic Wal­king – popra­wa krą­że­nia krwio­raz dotle­nie­nie tka­nek, co zmniej­sza zmę­cze­nie mię­śni i przy­spie­sza rege­ne­ra­cję po wysił­ku• pomoc w przy­pad­ku pro­ble­mów z żyla­ka­mi, opuch­nię­ty­mi nogami,skurczami