Płaska szczotka wentylująca FC PROFESSIONAL

12.11 

SKU: FC784661 Kategoria:

Opis

Pła­ska szczot­ka wen­ty­lu­ją­ca, powierzch­nia cze­sa­nia 10 x 4 cm, dłu­gość 23 cm.

 

do two­rze­nia fry­zur z krót­szych włosów
umoż­li­wia cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas suszenia
deli­kat­nie masu­je i sty­mu­lu­je krą­że­nie krwi w skó­rze gło­wy, dzię­ki zaokrą­glo­nym końcówkom
wło­sy wyglą­da­ją na błysz­czą­ce i są sprężyste
w uchwy­cie otwór do zawieszenia