Okrągła szczotka FC PROFESSIONAL

14.90 

SKU: FC784641 Kategoria:

Opis

Okra­gła szczot­ka do two­rze­nia więk­szych fal, śred­ni­ca 5 cm, dłu­gość 24 cm.

 

do two­rze­nia dosko­na­łych więk­szych fal
otwo­ry umoż­li­wia­ją lep­szą cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas suszenia
stwo­rzysz oraz ukształ­tu­jesz fry­zu­rę jak w salonie
w uchwy­cie otwór do zawieszenia