BAMBOO ręcznik kąpielowy, z elegancką bordiurą

61.71 

SKU: FC17024 Kategoria:

Opis

BAMBOO Ręcz­nik kąpie­lo­wy z ele­ganc­ką bordiurą.
Inno­wa­cyj­ny, bar­dzo chłon­ny mate­riał, dzię­ki obec­no­ści włók­na bam­bu­so­we­go­jest natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ny i redu­ku­je powsta­wa­nie nie­przy­jem­nych zapachów.Nadaje się rów­nież do pomiesz­czeń bez natu­ral­nej wentylacji.
3 x wyż­sza chłon­ność niż inne mate­ria­ły. Bam­bus jest natu­ral­nie antybakteryjny.
Ręcz­ni­ki kąpie­lo­we i małe zawsze per­fek­cyj­nie do sie­bie pasu­ją i doda­dzą Two­jej łazien­ce­no­wej ener­gii! Więc nie wahaj się i ożyw swo­ją łazien­kę kolo­ro­wy­mi ręcznikami!
Roz­miar: ok. 70 x 140 cm.Materiał: 70% baweł­na, 30% bambus.BAMBUS 600 g / m2.