2+1 GRATIS zestaw podarunkowy DLA RADOŚCI

46.18 

SKU: FC5542 Kategoria:

Opis

Zestaw zawie­ra:
1x Pie­nią­cy żel pod prysz­nic z Aloe Vera i gli­ce­ry­ną RED VELVET, 250 ml
Kre­mo­wo-pie­lę­gna­cyj­ny skład zmięk­cza i nawil­ża skó­rę. Pod­czas kąpie­li two­rzy boga­tą pianę.
1x Pro­fe­sjo­nal­na okrą­gła szczot­ka, śred­ni­ca 3,5 cm
Pro­fe­sjo­nal­na szczot­ka do kształ­to­wa­nia mniej­szych fal, z wło­siem i otwo­ra­mi, któ­re umoż­li­wia­ją lep­szą cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas susze­nia wło­sów. Nada­je się rów­nież do codzien­nej sty­li­za­cji wło­sów. Każ­da szczot­ka ma w uchwy­cie otwór do zawieszenia.
1x DAISY FLOWER zimo­wa dzia­ni­no­wa czap­ka z pom­po­nem ze sztucz­ne­go futra
KIKISTAR® zimo­wa dzia­ni­no­wa czap­ka z pom­po­nem ze sztucz­ne­go futra, efek­tow­ne prze­szy­cia błysz­czą­cą kolo­ro­wą nicią, 100% akryl, roz­miar uniwersalny.