Zestaw podarunkowy 2+1 PULPIDOO

49.90 

SKU: CP0543 Kategoria:

Opis

Odu­rza­ją­ce PULPIDOO [czyt. pal­pi­du] to zaska­ku­ją­ca mie­szan­ka wpły­wów kara­ib­skich i euro­pej­skich. Dra­ma­tycz­na kom­po­zy­cja owo­co­wa łączą­ca dwa zupeł­nie róż­ne kli­ma­ty daje począ­tek zupeł­nie wyjąt­ko­we­mu zapa­cho­wi. Słod­kie doj­rza­łe figi, soczy­ste czer­wo­ne jabł­ka oraz pra­li­ny mie­sza­ją się z gar­de­nią tahi­tań­ską, czar­ną porzecz­ką i drze­wem cedro­wym. Two­rzą zupeł­nie wyjąt­ko­wą kompozycję.
Nagro­dą jest dłu­go­trwa­ła woń.

1) Naj­wy­raź­niej­szy owo­co­wy aro­mat z naszej oferty2) Dłu­go­trwa­ła sta­bil­ność na praniu3) Takie­go zapa­chu jesz­cze nie czuliście

 PULPIDOO
Mie­szan­ka wpły­wów kara­ib­skich i euro­pej­skich. Dra­ma­tycz­na kom­po­zy­cja owo­co­wa łączą­ca dwa zupeł­nie róż­ne kli­ma­ty. Słod­kie doj­rza­łe figi, soczy­ste czer­wo­ne jabł­ka oraz pra­li­ny mie­sza­ją się z gar­de­nią tahi­tań­ską i drze­wem cedrowym.

Gło­wa: figa, ber­ga­mot­ka, kar­da­mon, czar­na porzeczka
Ser­ce: gar­de­nia tahi­tań­ska, czer­wo­ne jabłko
Pod­sta­wa: drew­no cedro­we, kwiat brzo­skwi­ni, pralinki

ZESTAW ZAWIERA:
• 1x płyn zmięk­cza­ją­cy PULPIDOO, 750 ml• 1x per­fu­mo­wa­ny super-kon­cen­trat PULPIDOO, 750 ml• 1x żel pod prysz­nic PULPIDOO, 250 ml
Płyn do płu­ka­nia tka­nin L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia pod­czas pra­nia w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.

 

PIERWSZY SKŁADNIK ANTYSTATYCZNY

jest tak samo sku­tecz­ny, jak u kla­sycz­nych zmięk­cza­czy– usu­nie ładu­nek elek­tro­sta­tycz­ny i czę­ścio­wo zmięk­czy włók­no prania.

 
 

DRUGI skład­nik ELASTIL ME

przy­po­mi­na sili­ko­ny doda­wa­ne do odży­wek do wło­sów. ELASTIL zmięk­cza włók­no jesz­cze lepiej i widocz­niej niż pierw­szy skład­nik, a dodat­ko­wo, z każ­dym kolej­nym pra­niem, jego efekt zmięk­cza­ją­cy się pogłę­bia – jest on zwie­lo­krot­nia­ny. Zasa­dą jest, że im wię­cej L’AVIVAGE uży­wasz, tym bar­dziej mięk­kie i deli­kat­ne jest Two­je pranie .…
Wła­śnie dla­te­go już po trze­cim pra­niu z L’AVIVAGE zysku­jesz o ok. 300% lep­sze efek­ty zmięk­cza­ją­ce niż przy uży­ciu zwy­kłe­go pły­nu z super­mar­ke­tu bez skład­ni­ka ELASTIL ME..

 
 

TRZECIĄ zale­tą jest to, że…

nasze pły­ny do płu­ka­nia zawie­ra­ją 4 razy wię­cej ole­ju per­fu­mo­we­go niż naj­lep­szy mar­ko­wy płyn do płu­ka­nia tka­nin z super­mar­ke­tu. Pra­nie pach­nie inten­syw­nie, dłu­go­trwa­le, a zapach jest wyra­zi­sty nawet po pro­ce­sie susze­nia gorą­cym powie­trzem w suszar­ce mecha­nicz­nej. Nawet po wysu­sze­niu w suszar­ce zacho­wu­je bar­dzo przy­jem­ny i inten­syw­ny zapach.
CZWARTĄ cechą jest zawar­tość czy­ste­go eks­trak­tu z ALOE VERA BARBADENSIS. Jest to skład­nik o korzyst­nym i koją­cym dzia­ła­niu na skórę.

 
3 spo­so­by uży­cia PARFUMAGE®
1. Par­fu­ma­ge® (czyt.: par­fe­maż) sto­su­je się zamiast zmięk­cza­cza lub pere­łek zapa­cho­wych (nale­jesz go do dozow­ni­ka na płyn do płu­ka­nia w pral­ce). Wyso­ka zawar­tość sub­stan­cji zapa­cho­wych zapew­nia dłu­go­trwa­ły i inten­syw­ny aro­mat. PARFUMAGE moż­na uży­wać do wszyst­kich typów tka­nin. Łącz­nie z odzie­żą funk­cyj­ną. Możesz bez obaw wyko­rzy­stać go też do kur­tek zimo­wych z droż­szych mate­ria­łów, któ­re moż­na prać. Tak­że do śpi­wo­rów z moż­li­wo­ścią pra­nia. Mówiąc krót­ko- do wszyst­kich tka­nin, któ­re moż­na prać. Gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza par­fu­ma­ge. 💖Ilość wybie­rasz według sie­bie. Chcesz deli­kat­niej­szy zapach, dasz mniej. Chcesz inten­syw­ną woń to tro­chę dodaj. Baw się wonią. Wycza­ruj tą swoją.
2. Dodaj PARFUMAGE do wia­dra wraz ze środ­kiem do mycia pod­ło­gi. Per­fu­mo­wa­ny super­kon­cen­trat wypeł­ni zapa­chem cały Twój dom lub miesz­ka­nie. Inten­syw­ność wybierz według sie­bie. Masz ocho­tę na deli­kat­niej­szą woń? To daj mniej. Wolisz sil­niej­szy aro­mat, dodaj wię­cej. Baw się. Eks­pe­ry­men­tuj. Ty decydujesz.
3. Potrze­bu­jesz wypeł­nić zapa­chem 🚽 toa­le­tę? Wlej par­fu­ma­ge do sto­ja­ka na szczot­kę toa­le­to­wą. Gdzie jest aro­mat, tam nie ma odo­ru. Przy każ­dym uży­ciu szczot­ki nawo­nisz więc nie tyl­ko musz­lę toa­le­to­wą, ale i całe pomiesz­cze­nie. Regu­lar­nie uzu­peł­niaj parfumage.

Żel pod prysz­nic PULPIDOO, z eks­trak­tem z Aloe Vera, 250 ml.

To Twój oso­bi­sty rytu­ał. Stwórz go i uprzy­jem­nij za pomo­cą linii żeli pod prysz­nic. Dosko­na­ła har­mo­nia woni, deli­kat­nych sub­stan­cji myją­cych i pie­lę­gna­cyj­ne zapew­nią Ci przy­jem­ne uczu­cie za każ­dym razem pod­czas kąpie­li lub prysznica.
Ciesz się w peł­ni każ­dą chwi­lą pod prysznicem.