ZESTAW 3+1 GRATIS żel pod prysznic z serii LA COLLECTION PRIVÉE

30.81 

SKU: FC0750 Kategoria:

Opis

3+1 ZA DARMO żele pod prysz­nic 4 x 250 ml, z wyso­ką zawar­to­ścią sub­stan­cji zapa­cho­wych z serii LA COLLECTION PRIVÉE.

Z GLICERYNĄ DLA ZMIĘKCZENIA SKÓRY, EKSTRAKTROŚLINY ALOE VERA

 

 

Jest to Twój oso­bi­sty rytu­ał. Stwórz go i spraw by był przy­jem­niej­szy za pomo­cą linii żeli pod prysz­nic LaCol­lec­tion pri­vée. Dosko­na­ła har­mo­nia zapa­chu, deli­kat­nych skład­ni­ków myją­cych i pie­lę­gna­cyj­nych zapew­ni Ci przy­jem­ne uczu­cie pod­czas każ­dej kąpie­li lub prysznica.

  

 

To tyl­ko Two­ja chwi­la. Tyl­ko dla Cie­bie. Tyl­ko chwil­ka, kie­dy w spo­ko­ju zła­piesz oddech, przy­mkniesz oczy i w myślach prze­nie­siesz się do miej­sca, któ­re jest dla Cie­bie najpiękniejsze. 

 

 

Ciesz się w peł­ni każ­dą chwi­lą pod prysznicem.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.