Worek na plecy DAISY FLOWERS

27.90 

SKU: FC29171 Kategoria:

Opis

Histo­ria wzo­ru DAISY FLOWERS 
Inspi­ra­cji do stwo­rze­nia nasze­go pro­jek­tu DAISY FLOWERS szu­ka­li­śmy w naszej oko­li­cy. Náchod, Trut­nov, Dvůr Králo­vé nad Labem i inne miej­sco­wo­ści w naszym regio­nie były tra­dy­cyj­nym ośrod­kiem prze­my­słu tek­styl­ne­go i póź­niej­szej obrób­ki tek­sty­liów meto­dą drukowania.
W latach sześć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku na tek­sty­liach domi­no­wa­ły pro­ste, powierzch­nio­we nadru­ki, któ­re sta­ły się iko­na­mi cze­skie­go desi­gnu. Wyróż­nia­ją­ce się kolo­ry dały począ­tek nie­po­wta­rzal­nym, wiel­ko­for­ma­to­wym wzo­rom, któ­re zdo­bią nasze domy do dziś. Przy­po­mnij­my sobie zasło­ny, tape­ty i tek­sty­lia, któ­re są wciąż aktu­al­ne i mod­ne nawet po 60 latach.
To dzie­dzic­two chce­my prze­nieść i do dzi­siej­szych dni w naszej zabaw­nej kolek­cji DAISY FLOWERS.

 

Lek­ki ple­cak poko­chasz za jego wszech­stron­ność. Przy­da się zawsze, kie­dy będziesz potrze­bo­wać zapa­ko­wać tramp­ki na siłow­nię, obu­wie zmien­ne lub tyl­ko kil­ka zeszy­tów do szkoły.
Worek na ple­cy, ścią­ga­ny lino­wy­mi sznur­ka­mi, dzię­ki któ­rym łatwo się prze­no­si. Mate­riał: 100% PES.
 Wymia­ry: 34 x 41,5 cm