Duża torba na zamek DAISY FLOWERS

56.90 

SKU: FC29172 Kategoria:

Opis

Histo­ria wzo­ru DAISY FLOWERS 
Inspi­ra­cji do stwo­rze­nia nasze­go pro­jek­tu DAISY FLOWERS szu­ka­li­śmy w naszej oko­li­cy. Náchod, Trut­nov, Dvůr Králo­vé nad Labem i inne miej­sco­wo­ści w naszym regio­nie były tra­dy­cyj­nym ośrod­kiem prze­my­słu tek­styl­ne­go i póź­niej­szej obrób­ki tek­sty­liów meto­dą drukowania.
W latach sześć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku na tek­sty­liach domi­no­wa­ły pro­ste, powierzch­nio­we nadru­ki, któ­re sta­ły się iko­na­mi cze­skie­go desi­gnu. Wyróż­nia­ją­ce się kolo­ry dały począ­tek nie­po­wta­rzal­nym, wiel­ko­for­ma­to­wym wzo­rom, któ­re zdo­bią nasze domy do dziś. Przy­po­mnij­my sobie zasło­ny, tape­ty i tek­sty­lia, któ­re są wciąż aktu­al­ne i mod­ne nawet po 60 latach.
To dzie­dzic­two chce­my prze­nieść i do dzi­siej­szych dni w naszej zabaw­nej kolek­cji DAISY FLOWERS.

 

Tą napraw­dę dużą siat­kę wyko­rzy­stasz w podróż i na wyciecz­ki albo też do bie­żą­ce­go nosze­nia, jeśli lubisz mieć przy sobie dużo rzeczy. 
Duża tor­ba na zamek, wewnątrz pod­szew­ka i bocz­na kie­szeń na dro­bia­zgi. Mate­riał: 100% PES.
Wymia­ry: 57 x 19,5 x 40 cm (z uchwy­ta­mi ok. 61 cm).