4 szt. Silikonowe podkładki samoprzylepne, okrągłe, białe

15.37 

SKU: FC23691 Kategoria:

Opis

4 szt. Samo­przy­lep­ne sili­ko­no­we pod­kład­ki, okrą­głe, bia­łe, śred­ni­ca 4 cm.

 

dys­kret­ny amor­ty­za­tor ude­rzeń drzwi i kla­mek w ścia­ny czy meble
nakle­isz na ścia­nę lub pod­ło­gę i zapo­bie­gniesz w ten spo­sób  ude­rze­niom drzwi
łatwa insta­la­cja – samoprzylepne!
możesz wyko­rzy­stać rów­nież jako pod­kład­ki pod meble