Kaskada z kulą zen, fontanna pokojowa, z oświetleniem LED

150.79 

SKU: FC19041 Kategoria:

Opis

KASKADA Z KULĄ ZEN fon­tan­na deko­ra­cyj­na  poko­jo­waz pod­świe­tle­niem LED i pom­pą, posia­da moż­li­wość kon­tro­li prze­pły­wu wody. Woda prze­pły­wa przez misy i obra­ca kulę w gór­nej części.
Fon­tan­na kon­cen­tru­je ener­gię w kuli zen, któ­ra obra­ca się pod try­ska­ją­cą­wo­dą, a dzię­ki pod­świe­tle­niu two­rzy uni­ka­to­we błyski.
Połą­cze­nie pla­sti­ku i żywi­cy przy­po­mi­na­ją­cej kamień. Wymia­ry: 21 x 15,5 x 26,5 cm.
Fon­tan­ny z zamknię­tym obie­giem wody.
W zesta­wie znaj­du­je się 1 dio­da świetl­na, któ­rą nale­ży wsu­nąć na pla­sti­ko­wy wąż­po­dłą­czo­ny do pomp­ki i prze­su­nąć w górę, jak naj­bli­żej pierw­szej miski z kulą zen,którą następ­nie pięk­nie oświetla.
Uwa­ga: pom­pa musi być cał­ko­wi­cie zanu­rzo­na w wodzie, dla­te­go trze­ba regu­lar­nie dole­wać wodę!