Kaskada z kulą zen, fontanna pokojowa, z oświetleniem LED

150.79 

SKU: FC25101 Kategoria:

Opis

KASKADA Z KULĄ ZEN Deko­ra­cyj­na fon­tan­na poko­jo­wa z oświe­tle­niem LED i pomp­ką z moż­li­wo­ścią regu­la­cji prze­pły­wu wody. Woda prze­pły­wa przez miskę i obra­ca kulę w gór­nej części.
Fon­tan­na kon­cen­tru­je ener­gię do kuli zen, któ­ra obra­ca się pod try­ska­ją­cą wodą, a dzię­ki pod­świe­tle­niu two­rzy uni­kal­ne błyski.
Połą­cze­nie two­rzy­wa sztucz­ne­go i żywi­cy imi­tu­ją­cej kamień. Wymia­ry: 23 x 17,5 x 26,5 cm.
Fon­tan­ny z zamknię­tym obie­giem wody.
W zesta­wie 1 dio­da świetl­na, któ­rą nale­ży nało­żyć na pla­sti­ko­wą rur­kę przy­mo­co­wa­ną do pom­py i wysu­nąć do góry jak naj­bli­żej pierw­szej misy z kulą zen, któ­rą następ­nie pięk­nie rozświetli.
Uwa­ga: pom­pa musi być cał­ko­wi­cie zanu­rzo­na w wodzie, dla­te­go koniecz­ne jest regu­lar­ne dole­wa­nie wody!