2 szt. wymienne szczoteczki, SONISSIMO DENTAL CENTER

37.90 

SKU: EL87802 Kategoria:

Opis

2 szt. wymien­ne koń­ców­ki do szczo­tecz­ki SONISSIMO DENTAL CENTER z mięk­kim wło­siem, w fute­ra­le podróż­nym, wymia­ry: 1,5 x 1,5 x 8 cm.
Kupu­ją­cy akcep­tu­je, że nie może sko­rzy­stać z pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy (zwrot roz­pa­ko­wa­nych towarów)w cią­gu 30 dni, jeśli pro­dukt z serii SONISSIOMO zosta­nie roz­pa­ko­wa­ny, a opa­ko­wa­nie naruszone.W takim przy­pad­ku odstą­pie­nie od umo­wy (zwrot roz­pa­ko­wa­ne­go towa­ru) nie jest możliwe,ponieważ jest to pro­dukt, któ­ry nie pozwa­la na jego zwrot ze wzglę­dów higie­nicz­nych zgod­nie z § 1837 KC(niemożliwe jest wyko­rzy­sta­nie towa­ru przez inną oso­bę / inne­go kupu­ją­ce­go w odnie­sie­niu do ogól­nych zasa­dhi­gie­ny i ochro­ny zdro­wia). Pro­si­my kupu­ją­cych, aby mie­li ten fakt na uwa­dze. Dzię­ku­je­my za zrozumienie.