Świetlny łańcuch LED 200 diod, 8 programów + funkcja memory, ciepłe białe światło

77.15 

SKU: EL23241 Kategoria:

Opis

Łań­cuch świetl­ny LED z 200 dio­da­mi w cie­płej bia­łej bar­wie, dłu­gość cał­ko­wi­ta ok. 13 m. (powierzch­nia świetl­na ok. 10 m + 3 m. kabel zasi­la­ją­cy), odle­głość mię­dzy żarów­ka­mi ok. 5 cm.
“Odpo­wied­ni do ZEWNĘTRZNGOWEWNĘTRZNEGO użytku…”
Uni­wer­sal­ne użyt­ko­wa­nie, nie tyl­ko jako świą­tecz­na deko­ra­cja! Moż­na wyko­rzy­stać jako ozdo­bę przy orga­ni­za­cji imprez czy przy­jęć ogrodowych.

Świetl­ny łań­cuch LED- cie­pły biały

wewnę­trze i zewnętrz­ne użytkowanie
8 programów
odpo­wied­nio dłu­gi 3 m. kabel
200 diod LED
sto­pień ochro­ny IP44 (do użyt­ku zewnętrznego)
napię­cie 220–240 V, 50 Hz
pobór mocy 2 x 1,8 W

FUNKCJA MEMORY= zapa­mię­tu­je ostat­nio uży­wa­ny pro­gram świecenia…”