Elektroniczny dzbanek filtrujący 2,4 l + filtr GRATIS, SYSTEMAT

94.90 

SKU: DA7199 Kategoria:

Opis

DZBANEK FILTRUJĄCY W NOWOCZESNYM STYLUINTELIGENTNYM WSKAŹNIKIEM ELEKTRONICZNYM, auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o wymia­nie fil­tra wody (w cią­gu 35 dni każ­dy filtr może prze­fil­tro­wać do 160 litrów wody), któ­ry łatwo się zmienia.W zesta­wie z 1 fil­trem wod­nym z 4‑stopniową fil­tra­cją w celu zmniej­sze­nia twar­do­ści wody GRATIS.Maks. wymia­ry zewnętrz­ne dzban­ka fil­tru­ją­ce­go: 22 x 10,5 x 28 cm.
Dzba­nek jest tak ukształ­to­wa­ny, by zmie­ścił się w drzwiach od lodów­ki. Cudow­nie schło­dzo­na dobra woda, taką lubi­my latem, prawda?

Korzy­ści dla Cie­bie i środowiska:

orzeź­wia­ją­ca i smacz­na woda zawsze w zasię­gu ręki
lep­szy smak i wyraź­niej­szy aro­mat kawy i herbaty
znacz­na oszczęd­ność finan­so­wa w porów­na­niu z wodą butelkowaną
mini­mal­na ilość pla­sti­ko­wych odpadów
moż­li­wość 100% recyklingu
ochro­na urzą­dzeń przed kamieniem
koniec nosze­nia cięż­kiej wody butelkowanej

Wyso­kiej jako­ści 4‑stopniowy pro­sec fil­ra­cyj­ny w celu zmniej­sze­nia twar­do­ści i zanie­czysz­czeń wody: chlor, alu­mi­nium, ołów, miedź, pesty­cy­dy, kadm, cynk.1. fil­tra­cja wstęp­na przez siat­kę PP usu­wa nie­po­żą­da­ne czą­stecz­ki w wodzie 2. węgiel aktyw­ny usu­wa zapach i smak chlo­ru 3. redu­ku­je osa­dza­nie kamie­nia wod­ne­go i sub­stan­cji zanie­czy­sza­ją­cych, takich jak meta­le cięż­kie 4. siat­ka fil­tra­cyj­na u pod­sta­wy zapew­nia fil­tra­cję końcową
Filtr wodny:
• usu­wa zanie­czysz­cze­nia i orga­ni­zmy z wody• zmniej­sza twar­dość wody• zasa­do­wość wody• zmniej­sza ilość meta­li cięż­kich i chlo­ru w wodzie przy zacho­wa­niu korzyst­nych dla czło­wie­ka mine­ra­łów • każ­dy filtr jest wystar­czy do prze­fil­tro­wa­nia do 160 litrów wody
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.