Megadzban z miarką

27.90 

SKU: DA83652 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­na miar­ka lub dzban o pojem­no­ści 3500 ml z trwa­łe­go plastiku,z prak­tycz­ną obro­to­wą pokryw­ką posia­da­ją­cą otwo­ry do nale­wa­nia płynów.Nadaje się na chłod­ne i cie­płe napoje.
Przy­go­tuj sobie róż­ne napo­je (np. mro­żo­ną her­ba­tę do lodów­ki) lub odmierz­po­trzeb­ną ilość wody i innych pły­nów. Z boku są ozna­czo­ne linie od 500 ml do 3500 ml.
Wymia­ry: 23,3 x 18 x 25 cm.