Chłodnonapojownik XXL, dozownik napojów

94.90 

SKU: DA89802 Kategoria:

Opis

Świet­nie nada­je się do ser­wo­wa­nia chłod­nych napo­jów, lemo­nia­dy lub soków. Tak­że na mro­żo­ną her­ba­tęi inne chło­dzo­ne napo­je. Atrak­cyj­ny design nauczy dzie­ci jak wła­ści­wie i w zabaw­ny spo­sób utrzy­my­wa­ćod­po­wied­ni poziom nawod­nie­nia. Dozow­nik napo­jów jest odpo­wied­ni do wszyst­kich roz­mia­rów kubecz­ków, szkla­nek, kub­ków itd., moż­na teżod­dzie­lić pla­sti­ko­wy ocie­kacz pod kra­nem i posta­wić CHŁODONAPOJOWNIK na brze­gu sto­łu czy bla­tui wle­wać nawet np. do „pół­li­trów­ki”.
Wymia­ry: 25 x 29 x 44 cm.
Wyko­rzy­stasz go.….. w domu i ogro­dzie, na impre­zach dla dzie­ci, przy domo­wym gril­lu lub przy­ję­ciu wesel­nym. Nie trać cza­su­na cią­głe dole­wa­nie napo­jów. Po pro­stu pole­gaj na tym świet­nym dozow­ni­ku. Dzię­ki łatwo otwie­ra­nej pokry­wiei oddziel­ne­mu zasob­ni­ko­wi na lód, napo­je będą zawsze odpo­wied­nio schło­dzo­ne. Lód możesz wło­żyć zarów­no­do wkła­du, jak i bez­po­śred­nio do napo­ju, jeśli wolisz roz­cień­czo­ne napoje.