10-elementowy zestaw nierdzewnych mis do ciasta z pokrywkami 4+1 GRATIS

182.51 

SKU: DA3865X Kategoria:

Opis

Dzię­ki swo­jej głę­bo­ko­ści i kształ­to­wi zapew­nia­ją odpo­wied­nie warun­ki do osią­gnię­cia opty­mal­nej obję­to­ści i struk­tu­ry cia­sta, co jest istot­ne dla ide­al­nych rezul­ta­tów pieczenia.