1500 ml nierdzewna miska ciasta z pokrywką i antypoślizgowym dnem

35.11 

SKU: DA38651 Kategoria:

Opis

Dzię­ki swo­jej głę­bo­ko­ści i kształ­to­wi zapew­nia odpo­wied­nie warun­ki do osią­gnię­cia opty­mal­nej obję­to­ści i struk­tu­ry cia­sta, co jest istot­ne dla ide­al­nych rezul­ta­tów pieczenia.